GDPR

                                                                          

 

GDPR - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle zákona č. 110/2019 Sb.

Já jako zájemce o příjem - zasílání nabídek nemovitostí ke koupi nebo pronájmu od RK

 (dále jako „Zájemce“ nebo také jako "Subjekt údajů")

 

UDĚLUJE TÍMTO SOUHLAS

správci osobních údajů společnosti M&G investiční, s.r.o., IČO: 073 03 653, DIČ CZ07303653, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, vedená u Městského soudu v Praze, C 298756, zastoupena Janou Martínkovou, jednatel a Martinem Grecmanem, jednatel ((dále jako „Správce“) a také jako realitní kancelář dále jako("RK")) k tomu, aby ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů, zákon č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOOÚ“) zpracovával tyto osobní údaje (dále jen jako „OÚ“):

       jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, jak je spojeno s tímto souhlasem se zpracováním osobních údajů.

 

Účel zpracování

Účelem zpracování shora uvedených OÚ je dle zákona nutná pro: předání nabídek nemovitostí ke koupi/nájmu a k tomu zajištěných dokumentů (včetně dokumentů, na kterých se nachází osobní informace třetí osoby - vlastníka nemovitosti) a prezentačních materiálů o nemovitosti včetně práv a povinností spojených s vlastnictvím nemovitosti, sloužící ke splnění informační povinnosti dle zákona č. 39/2020 Sb. a dále pro případnou budoucí realizaci převodu nemovitosti, včetně stanovení podmínek, druhu a způsobu financování a jeho zajištění a dále pro potřeby Subjektu údajů a Správce.

Zpracovatelé

Zpracování OÚ je prováděno Správcem a zpracovateli: 

       poskytovatelé údržby informačního systému

       Finspiro s.r.o., IČO: 020 38 552, Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha

 

Doba zpracování: OÚ budou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou, tzn. 3 let dle zákona pro případné spory, a to od potvrzení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním OÚ a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva Subjektu údajů: právo na přístup k OÚ znamená, že Subjekt údajů má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho OÚ a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné OÚ, které se ho týkají. Neúplné OÚ má Subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz OÚ představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat OÚ, které o Subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a je o to požádáno.

Subjekt údajů má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho OÚ. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává Subjektu údajů možnost získat OÚ, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému Správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ je možné uplatnit jen v případě, pokud nejsou zpracovávány z důvodu již podepsané smlouvy uzavřené se Subjektem údajů, takto zpracovávané údaje a jejich nakládání je řešeno zmíněnou smlouvou Jakýkoli již udělený souhlas s nakládáním poskytnutých OÚ mimo smlouvu, lze kdykoli odvolat.

V případě, že bude Subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých OÚ prováděným Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech Subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

.