GDPR

                                                                                    NUTNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následujícím oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „OÚ“) bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich  OÚ ze strany naší společnosti.

UDĚLUJETE TÍMTO SOUHLAS

správci osobních údajů společnosti M&G investiční, s.r.o., IČO: 07303653, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 - Vysočany, 190 00, vedená u Městského soudu v Praze, C 298756, zastoupena jednatelem Janou Martínkovou nebo Martinem Grecmanem a dále v obchodní spolupráci se společností Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 60192852, se sídlem Bělehradská 128, Praha 2 - Vinohrady, 120 21 (dále jen jako „Správce“) k tomu, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOOÚ“) zpracovává tyto OÚ:

•       jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Účel zpracování

Účelem zpracování shora uvedených OÚ je zpracování požadavku nebo žádosti z kontaktního formuláře webu mgreality.cz (dále jen jako „Žádost) Vámi jako poskytovatelem - Subjektem údajů (dále jen jako „Subjekt údajů).

Zpracovatelé

Zpracování OÚ je prováděno Správcem. OÚ však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

•       poskytovatelé údržby informačního systému (IT);

•        výše uvedení coby zpracovatelé osobních údajů poskytujících administrativní služby správci;

•       případně další příjemci dle pokynů Subjektu údajů.

Doba zpracování OÚ

OÚ budou zpracovávány po dobu dvou let od udělení souhlasu a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním OÚ a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva Subjektu údajů

Právo na přístup k OÚ znamená, že Subjekt údajů má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho OÚ a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné OÚ, které se ho týkají. Neúplné OÚ má Subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz OÚ představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat OÚ, které o Subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a je o to požádáno.

Subjekt údajů má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho OÚ. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává Subjektu údajů možnost získat OÚ, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému Správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ je možné uplatnit jen v případě, pokud nejsou zpracovávány z důvodu již podepsané smlouvy uzavřené se Subjektem údajů, takto zpracovávané údaje a jejich nakládání je řešeno zmíněnou smlouvou Jakýkoli již udělený souhlas s nakládáním poskytnutých OÚ mimo smlouvu, lze kdykoli odvolat.

V případě, že bude Subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých OÚ prováděným Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech Subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).